Προοπτικές σταδιοδρομίας

Η Αποκατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε εμβρυακό στάδιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο 8 στους 100 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σαφή ένδειξη για αποκατάσταση παρακολουθούν τελικά αντίστοιχα προγράμματα. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και το Σύνδρομο μετά Νοσηλείας στη ΜΕΘ. Η ανάγκη και η προοπτική για εκπαιδευμένους στο αντικείμενο της Αποκατάστασης είναι προφανής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» θα είναι σε θέση:
α) Να προχωρήσουν σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου,

β) Να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση:

  • στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,
  • σε τομείς σχετικούς με την εργοσπιρομετρία,
  • την άσκηση και την αποκατάσταση σε όλα τα επίπεδα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και κλινικής εφαρμογής,

γ) Να ενισχύσουν τις γνώσεις και τη θέση τους στην αγορά εργασίας σε αντίστοιχους τομείς κλινικών εφαρμογών της βιοτεχνολογίας και της πληροφορικής.